ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Որակի ապահովման կենտրոն. Հարգելի գործընկեր

Հարգելի գործընկեր, մեր համալսարանը գտնվում է կառուցվածքային հավատարմագրման կարևորագույն փուլում: Դեկտեմբերի 14-18-ը մեզ այցի է գալու հավատարմագրումն իրականցնող միջազգային փորձագիտական խումբը:

Ձեզանից մենք ակնկալում ենք հետևյալը.

1. Ապահովել աշխատանքային կարգապահությունը և պատասխանատվությունը բուն ուսումնական պրոցեսում:

2. Ծանոթանալ համալսարանի ինքնավերլուծությանը, որը տեղադրված է մեր կայքում:

3. Վերանայել որակի կենտրոնի կողմից տրամադրված հուշաթերթիկը:

4. Պատրաստ լինել փորձագիտական խմբի հետ ազատ ու անկաշկանդ երկխոսությանը:

5. Ապահովել ամբողջական իրազեկվածություն համալսարանում իրականցվող բոլոր գործառույթների վերաբերյալ:

6. Հակված լինել կարծիքների ազատ արտահայտման և համալսարանական կյանքի ճիշտ, իրական և օբյեկտիվ ներակացման:

7. Երբեք չկատարել չիմացածը, անիրականը ներկայացնելու ու գործառույթները աղավաղելու փորձեր:

8. Ձեռքի տակ ունենալ աշխատանքային պլաններ, առարկայական ծրագրեր և դասավանդման ընթացքում օգտագործվող նյութեր ու միջոցներ:

9. Ուշադրություն դարձնել գնահատման համակարգին:

10. Քննությունների և ստուգարքների նախապատրաստման և անցկացման անհրաժեշտ նյութերի ապահովում/ քննական հարցաշարեր, քննական տոմսեր, տարբերակներ, թեսթեր և այլն/:

11. Ակնկալում ենք ակտիվ մասնակցություն և գործնական աջակցություն մեր բոլորի համար շատ կարևոր գործընթացին:

12. Ձեր առաջարկությունները խնդրում ենք ուղարկել համալսարանի էլեկտրոնային հասցեով:

13. Օգնության և աջակցության համար կարող էք դիմել ռեկտորին, պրոռեկտորին , ուսումնական մասին, որակի կենտրոնին … :

Համալսարանի ռեկտորատ