ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Կրթության որակի քաղաքականություն

 

Հավելվածներ 2015-2016

 

2016-2017 ուս․ տարվա դասախոսական կազմ

 

ՄԿԾ-ների բարելավման բենչմարքինգի անցկացման քաղաքականություն 

 

Որակի ներքին ապահովման գործընթացների ֆինանսական ապահովման քաղաքականություն