ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

Շրջանավարտների հարցման կանոնակարգ  

 

Արտաքին շահակիցների կարծիքների ուսումնասիրություն

 

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ հարցման կանոնակարգ

 

Ներքին շահակիցների բավարարվածության հարցման կանոնակարգ

 

Ուսանողների գնահատման վերաբերյալ հարցման կանոնակարգ

 

Պրակտիկայի գնահատման հարցման կանոնակարգ

 

Ամբիոնի կանոնակարգ

 

Գիտելիքների գնահատման կանոնակարգ

 

Ավարտական աշխատանքների գրախոսման կարգ

 

Բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածք

 

Համալսարանի խորհրդի աշխատակարգ

 

Համալսարանի մեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

 

Որակի կառավարման հանձնաժողովի կանոնակարգ

 

Դիմում-բողոքների ներկայացման կարգ

 

Ռեկտորատի կանոնակարգ

 

Ֆակուլտետի խորհուրդի կանոնակարգ

 

Ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի կանոնակարգ